GDPR

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů:

jak s nimi v RC Mezera pracujeme?

Milí návštěvníci a příznivci RC Mezera,

Vzhledem k tomu, že k 25.5.2018 vstoupila v platnost nová legislativa upravující nakládání s osobními údaji, museli i neziskové organizace a zájmové skupiny na tento fakt reagovat.

Konkrétně se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (neboli GDPR).

Abychom byli v souladu s tímto nařízením, chceme vám tímto dokumentem přiblížit, jaké vaše osobní údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme.

Správcem vašich osobních údajů je Spolek Mezera z. s. (provozovatel RC Mezera), se sídlem Kounice 147, 289 15, Kounice, IČ: 28560680, zapsaný ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze pod značkou L 18276.

RC Mezera je v některých případech pro zajištění plynulého provozu centra předat některé osobní údaje zpracovatelům (např. účetní údaje pro tvorbu účetnictví). Všichni zpracovatelé a údaje, které jsou jim předávány jsou specifikováni v tomto dokumentu.

Všechny osobní údaje, které nám svěřujete, jsou v “dobrých rukách”. Dodržujeme tyto zásady:

 • nezjišťujeme nic, co nepotřebujeme skutečně vědět,

 • s údaji nakládáme citlivě, nepředáváme je jen tak někomu,

 • pokud data předáváme dál, máme ověřeno, že s nimi bude správně nakládáno.

Níže naleznete výčet toho, jaká data jste nám svěřili, proč je potřebujeme, případně komu je předáváme dál. Výčet je to dlouhý, proto jsme text rozdělili do kapitol podle jednotlivých oblastí.

Ochranu dat více zpracovává naše interní směrnice. S tou jsou seznámeni všichni naši zaměstnanci. Zaměstnanci zároveň v rámci své pracovní smlouvy či dohody podepisují povinnost mlčenlivosti. Všichni jsme si vědomi toho, že nemáme právo vaše údaje využívat nepovoleným způsobem.

Jakožto Správce musíme umět obhájit zákonitost zpracování jednotlivých údajů. Zákonitost zpracování je nejčastěji tato:​

 • udělili jste nám souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

Výjimečně pak můžeme spravovat údaje na základě našeho oprávněného zájmu.

Dokumenty v tištěné podobě uchováváme v uzamykatelných skříňkách - opět s omezeným přístupem.

JAKÉ ÚDAJE SPRAVUJEME A PRO

 1. Kurzy, kroužky, jednorázové akce RC Mezera

 2. Příměstské tábory, akce s přenocováním

 3. Oslavy a pronájmy

 4. Propagace

OCHRANA ÚDAJŮ​​​​

 1. Zpracovatelé

 2. Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

VAŠE PRÁVA
 

JAKÉ ÚDAJE SPRAVUJEME A PROČ

 1. Kurzy, kroužky, jednorázové akce RC Mezera

Pokud se chcete zúčastnit některé z našich aktivit, je vždy třeba zaregistrovat pomocí formuláře, který naleznete na našich stránkách. K registraci uvádíte tyto údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, případně i telefonní číslo. Chcete-li sebe nebo své dítě zapsat k účasti na akci, získáváte tak vy nebo oni roli studenta. Kromě příjmení studenta můžete dobrovolně vyplnit ještě adresu bydliště, národnost, pohlaví a datum narození. Jsme rádi, když vyplníte údaje kompletně, protože se hodí při vystavování potvrzení za kurzy, případně při přípravě programu na jednorázové akce (věk dětí je dobrým vodítkem pro přizpůsobení programu jejich potřebám).

Základní identifikační údaje o vaší osobě potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat ohledně služeb, které využíváte. Nikdy nepoužíváme kontakty k nevyžádaným reklamním sdělením nebo k účelům, pro které jste nám je nesvěřili.

2. Příměstské tábory, akce s přenocováním

Pokud rodič přihlásí své dítě na tábor nebo spacákový večírek, vyplní v rámci přihlášky základní identifikační údaje + navíc informaci o zdravotním stavu, zdravotních a dietních omezeních, o schopnosti číst či plavat. Tyto údaje jsou podstatné pro zajištění bezpečného zacházení s dítětem a pro tvorbu adekvátního programu.

3. Oslavy a pronájmy

Pokud si od nás objednáte oslavu, je potřeba uzavřít běžnou smlouvu se základními identifikačními údaji objednatele. Pak už nás jen zajímá, jak nejlépe potěšit oslavence!

 

4. Propagace

Jako jakákoliv jiná organizace, která nabízí služby veřejnosti, se potřebujeme prezentovat, ukázat navenek, co děláme, nalákat na naše aktivity. Pochlubit se, co se povedlo, ale také bilancovat, co může být lepší. K propagaci využíváme tyto prostředky:

 • webové stránky www.mezerakounice.cz

 • Facebook

 • Instagram

 • newsletter zasílaný službou Mailer Lite

 • letáky, plakáty, další tištěné propagační materiály

 • výroční zprávy

Pokud fotíme na veřejné akci (např. Bleší trh), dozvíte se to předem (bude zveřejněno spolu s dalšími informacemi k akci na FB/Instagramu, u vstupu na akci). Pokud s focením nesouhlasíte, ozvěte se nám, prosím, před akcí! K těmto fotografiím od vás nebudeme získávat výslovný souhlas. Ale nebojte se - vaši portrétní fotografii bychom si bez předešlého souhlasu nedovolili uveřejnit např. na letáku!

K některým fotografiím budeme žádat o váš souhlas, který nám můžete a nemusíte udělit.

O souhlasu se více dočtete níže.

U fotografií nikdy neuvádíme jména ani jiné osobní údaje.

 

Pokud jste se přihlásili k odběru novinek, evidujeme pouze vaši emailovou adresu. Seznam adres je uložen v online nástroji MailerLite, který newslettery rozesílá. Pokud nám vaše kontaktní údaje přišly emailem, je tento email hned po zapsání adresy do seznamu k rozesílce vymazán.

 

OCHRANA ÚDAJŮ

 

1. Zpracovatelé

Data, která nám svěřujete, využíváme pro efektivní komunikaci s vámi, fungování a propagaci spolku Mezera. Aby tyto procesy mohly hladce probíhat, používáme následující nástroje:

 • Wix.com - provozovatel webových stránek

 • Facebook

 • MailerLite - rozesílka newsletterů

 • účetní

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Google

 • někteří lektoři

U všech zpracovatelů jsme si ověřili, že jednají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, případně s nimi máme ještě uzavřen dodatek ke smlouvě, který ochranu údajů vyžaduje.

2. Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání newsletteru nebo zveřejnění fotografií zpracováváme do odvolání vašeho souhlasu.

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář na webu www.mezerakounice.cz, pak vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich žádostí, připomínek, námětů apod.

VAŠE PRÁVA

Jelikož se jedná o údaje o vaší osobě či o vašem dítěti, máte právo být dostatečně informováni o zpracování těchto údajů. Proto také píšeme tento dokument.

Mezi vaše další práva patří hlavně:

 • právo na přístup k osobním údajům,

 • právo na opravu, resp. doplnění,

 • právo na výmaz všech údajů,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů (pokud chcete data předat jinému Správci),

 • právo vznést námitku.

 

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů či se zveřejněním fotografií, máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně přes náš email mezera.kounice@gmail.com nebo zasláním žádosti na naši adresu Kounice 494, 289 15 Kounice.

 

Pokud máte jakékoli nejasnosti ohledně toho, jaká data spravujeme nebo jak zajišťujeme jejich ochranu, neváhejte se na nás obrátit skrze email info@mezerakounice.cz.

Tým RC Mezera

©2018 - 2020 Mezera z. s.

kudyznudy-RGB.jpg